Scroll Top

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Les van Anne

Welkom bij Les van Anne, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 74242415. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Les van Anne aanbiedt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Les van Anne en jou. Wij behouden het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Door gebruik te maken van de diensten van Les van Anne stem je automatisch in met de algemene voorwaarden.

1. Dienst

1.1
Les van Anne biedt een online videoplatform met rekenlessen voor kinderen van de basisschool aan via haar website www.lesvananne.nl. De dienst is beschikbaar voor iedereen die een abonnement heeft. Als abonnee krijg je onbeperkt toegang tot de dienst.

2. Abonnement

2.1
Als je abonnee wilt worden van Les van Anne dan moet je minimaal 18 jaar oud zijn. Als je jonger bent dan 18 jaar, dan mag je de dienst alleen gebruiken met toestemming van een ouder of wettelijke voogd en dien je onder deze persoon zijn account gebruik te maken.

2.2
Het maandabonnement op Les van Anne wordt elke maand van je rekening afgeschreven en zal automatisch worden voortgezet totdat je het opzegt of wij het be?indigen.

2.3
Het jaarabonnement op Les van Anne wordt direct van je rekening afgeschreven en zal automatisch worden voortgezet totdat je het opzegt of wij het be?indigen.

2.4
We kunnen diverse soorten abonnementen aanbieden, waaronder speciale abonnementen of abonnementen met afwijkende voorwaarden en beperkingen.

2.5
Les van Anne kan kortingscodes uitgeven. Je kunt per bestelling gebruik maken van maximaal ??n kortingscode. Kortingscodes hebben een beperkte geldigheidsduur die bij elke individuele code wordt vermeld.

3. Betaling/Facturering

3.1

Maandabonnement: U autoriseert Les van Anne om het op dit moment geldende bedrag iedere maand af te schrijven.
Door te klikken op de knop ?ABONNEER?, stemt u in dat uw lidmaatschap direct ingaat, dat u zich niet terug kunt trekken en geen geld terugkrijgt. Les van Anne zal uw lidmaatschap aan het einde van de maandelijkse abonnementsduur voortzetten en het bedrag elke maand afschrijven, totdat u het lidmaatschap be?indigd.

Jaarabonnement: U autoriseert Les van Anne om het op dit moment geldende bedrag ieder jaar af te schrijven.
Door te klikken op de knop ?ABONNEER?, stemt u in dat uw lidmaatschap direct ingaat, dat u zich niet terug kunt trekken en geen geld terugkrijgt. Les van Anne zal uw lidmaatschap aan het einde van de jaarlijkse abonnementsduur voortzetten en het bedrag van het jaarlijkse lidmaatschap in ??n termijn afschrijven, totdat u het lidmaatschap be?indigd.

3.2
Les van Anne heeft het recht om de prijs van het abonnement te wijzigen, maar zal bij een eventuele prijsverhoging leden hiervan op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden het abonnement te be?indigen.

3.3
Betalingen kunnen niet worden teruggestort. Daarom verrichten we geen terugbetaling of crediteringen voor gedeeltelijke gebruikte perioden. Na opzegging blijf je toegang behouden tot het einde van de lopende factureringsperiode.

4. Duur en be?indiging

4.1
Je kunt je abonnement op elk gewenst moment opzeggen. Je blijft dan toegang tot Les van Anne behouden tot het einde van je factureringsperiode. We verrichten geen terugbetalingen of creditering voor een gedeelte van de maand van een abonnementsperiode. Het be?indigen van je abonnement kun je doen in het gebruikersprofiel.

5. Gebruik

5.1
Les van Anne is alleen bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Gedurende de looptijd van jouw abonnement verstrekken we een licentie om de dienst te gebruiken. Je stemt ermee in om de service niet te gebruiken voor openbare vertoningen. Het gebruiken van de service in een klaslokaal, ziekenhuiszalen of verpleeghuizen geldt niet als openbare vertoning.

5.2
Je stemt ermee in om Les van Anne te gebruiken overeenkomstig alle toepasselijke wetten, regelgevingen en voorschriften, met inbegrip van daarin opgenomen beperkingen ten aanzien van openbare vertoningen of het gebruik van de service of content. Je stemt ermee in om content en informatie die is opgenomen in of verkregen vanaf of via de Les van Anne, niet te archiveren, te downloaden (anders dan via benodigde coaching voor persoonlijk gebruik), te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te verstrekken, hiervan afgeleide werken te maken, te koop aan te bieden of te gebruiken, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Les van Anne of haar licentiegevers.

5.3
Je stemt er eveneens mee in om de content bescherming van de Les van Anne niet te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, te deactiveren, te belemmeren of te hinderen; geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken om toegang te verkrijgen tot Les van Anne.

5.4
De streaming software van Les van Anne is ontwikkeld om content vanaf Les van Anne te kunnen streamen via Les van Anne-compatibele- apparaten. Deze software kan per apparaat en per medium vari?ren, en ook kunnen de functies tussen apparaten verschillen. Les van Anne en derde software-aanbieders die worden gebruikt voor Les van Anne garanderen niet dat het apparaat doorlopend compatibel is met onze service en ook niet dat je de Dienst ononderbroken of zonder fouten kunt gebruiken.

5.5
Het is niet toegestaan om:

  1. anderen om hun Inloggegevens te vragen of je aan te melden via andermans account;
  2. je toegang te verschaffen of proberen te verschaffen tot de website op andere wijze dan door het gebruik van je eigen inloggegevens;
  3. iemand anders toegang te verschaffen tot je Account.

5.6
Les van Anne is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens jou (onderdelen van) de dienst en/of de content (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Dienst.

5.7
Les van Anne garandeert niet dat Les van Anne en de dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen kunnen mede, maar niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefoonverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Les van Anne is jegens jou op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

6. Aansprakelijkheid

6.1
Les van Anne is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van de Dienst mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van Les van Anne.

7. Privacy

7.1
Wij behandelen persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Les van Anne verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens enkel om het gebruik van het abonnement mogelijk te maken en in dit verband met je te communiceren. Les van Anne zal de persoonsgegevens niet voor commerci?le doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken, tenzij (a) je hiermee akkoord bent gegaan, (b) dit met het oog op het hiervoor genoemde doel noodzakelijk is of (c) als Les van Anne daartoe verplicht is op grond van wet of rechtspraak.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1
De IE-rechten met betrekking tot de Dienst alsmede de via de Dienst openbaar gemaakte Content, berusten bij Les van Anne en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan de abonnee over te dragen.

8.2
Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, geeft Les van Anne aan de abonnee een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst voor de doeleinden als beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

8.3
De abonnee zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE-rechten van Les van Anne, zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords of het opvragen of hergebruiken van substanti?le delen van de Website of de Content althans Algemene voorwaarden Les van Anne het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substanti?le delen van de Website of de Content zoals bedoeld in de Databankenwet.

8.4
Alle informatie, materialen en/of documenten die de abonnee verstrekt aan Les van Anne in het kader van de Dienst blijft eigendom van de abonnee. Les van Anne verkrijgt een kosteloze, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, nietopzegbare, onbeperkte, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de informatie, materialen en/of documenten te gebruiken en te bewerken in het kader van de Dienst.

9. Klantenregeling

9.1
We doen onze uiterste best onze abonnees tevreden te stellen. Mocht je een klacht hebben, dan horen we dat graag. Stuur je klacht zo volledig mogelijk naar info@lesvananne.nl. Je klacht wordt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vijf dagen na ontvangst behandeld.

10. Geschillen

10.1
Op deze gebruiksovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.